arrow-up icon

Türkiye'de sigortacılık faaliyetleri ve hizmetleri, 1870'lerden itibaren ve daha çok yabancı sigorta şirketleri tarafından başlatılmıştır. Daha sonra sigorta şirketleri, aralarında "meslek kuruluşu" şeklinde örgütlenme ihtiyacını duymuşlar ve 1900 yılında “İstanbul’da Faaliyette Bulunan Yangın Sigorta Şirketlerinin Sendikası” adıyla ilk meslek örgütü kurulmuştur. Bu sendika daha sonra 1916 yılında "Türkiye'de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti"ne dönüştürülmüş olup cemiyetin o tarihlerde tamamı yabancı olan 81 üyesi bulunmakta idi.

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından hemen sonra, bu cemiyet kaldırılarak, yerine "Sigortacılar Kulübü" kurulmuştur. Bu Kulüp yerini 1925 yılında kurulan "Sigortacılar Cemiyeti Daire-i Merkeziyesi"ne bırakmıştır. Türkiye'de çalışmakta olan yerli ve yabancı tüm sigorta şirketlerinin zorunlu olarak üye oldukları bu kuruluş, daha sonra 1959 yılında Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 Sayılı Kanunla "Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği" ve takiben, 1975 yılında da Ana Tüzüğü ile "Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği" adını almıştır. 

1987 yılında yayınlanan ve 7397 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve kanuna bazı maddeler ekleyen 3379 sayılı kanunla, Birliğe "Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" hüviyeti verilmiştir. Yapılan bir başka değişiklikle de, Birliğin organ seçimlerinin yargı gözetimi altında, yani hakim nezaretinde yapılması esası getirilmiştir.

14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 24. maddesinde de Birliğin sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu hükmü yer almıştır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununda 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan değişiklikle Birlik çatısı altına emeklilik şirketleri de dahil edilmiş ve Birliğin unvanı “Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği” olarak değiştirilmiştir. Bu değişimden sonra Birliğin logosu değiştirilmiş ve logo ile birlikte “Türkiye Sigorta Birliği” ibaresinin kullanılması kararlaştırılmıştır.

Bugün itibarıyla Birlik’in 41'i hayat dışı, 15'i hayat ve emeklilik, 6'sı hayat ve 3’ü reasürans şirketi olmak üzere 65 üyesi aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.


Vizyon

Türkiye Sigorta ve Emeklilik sektörünün Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde oynadığı stratejik rolü daha da etkin hale getirmek, sigortalılık oranını ve finansal sistemdeki payını artırmak, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasını sağlamaktır.


Misyon

Sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak stratejilerin belirlenmesi, politikaların üretilmesi

Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına, rekabet gücünün arttırılmasına ve haksız rekabetin önlenmesine katkıda bulunulması,

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, etik ilkelerin belirlenmesi,

Sigorta ve özel emeklilik hizmetlerinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının sağlanması, sektördeki tüm paydaşlarla iletişim ve işbirliği içinde bulunulması,

Sigorta ve özel emeklilik konularında Kamu İdaresine görüş bildirilmesi,

Yurt içinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılık alanında araştırmalar yapılması,

Yurt içinde ve dışında benzer sigorta ve özel emeklilikle ilgili meslek kuruluşları ile ilişkiler kurulması ve etkin iletişimin sağlanması,

Sigortacılık mesleğinin gelişmesi amacıyla kuruluşlar kurulması, eğitim faaliyetlerinde bulunulması.

Paydaş Kuruluşlar