loader-typing arrow-up icon arrow-up icon

HAKKIMIZDA

Türkiye Sigorta Birliği; sigortacılık ve emeklilik sektörünün tüm paydaşlarını destekleyen ve geliştiren, bilgi alışverişini artıran, sektörün etki alanını genişleten, sağlıklı rekabet ortamını sağlayan rehber bir kuruluştur.

Bugün itibarıyla Birlik’in 48'i hayat dışı, 21'i hayat/emeklilik ve 4’ü reasürans şirketi olmak üzere 73 üyesi aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.

Yasal Dayanak

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 24. Maddesi hükümlerine göre kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğin yönetim merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.

Vizyon

Türkiye Sigorta ve Emeklilik sektörünün Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde oynadığı stratejik rolü daha da etkin hale getirmek, sigortalılık oranını ve finansal sistemdeki payını artırmak, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasını sağlamaktır.

Misyon

  • Sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak stratejilerin belirlenmesi, politikaların üretilmesi
  • Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına, rekabet gücünün arttırılmasına ve haksız rekabetin önlenmesine katkıda bulunulması,
  • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, etik ilkelerin belirlenmesi,
  • Sigorta ve özel emeklilik hizmetlerinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının sağlanması, sektördeki tüm paydaşlarla iletişim ve işbirliği içinde bulunulması,
  • Sigorta ve özel emeklilik konularında Kamu İdaresine görüş bildirilmesi,
  • Yurt içinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılık alanında araştırmalar yapılması,
  • Yurt içinde ve dışında benzer sigorta ve özel emeklilikle ilgili meslek kuruluşları ile ilişkiler kurulması ve etkin iletişimin sağlanması,
  • Sigortacılık mesleğinin gelişmesi amacıyla kuruluşlar kurulması, eğitim faaliyetlerinde bulunulması.

Tarihçe

1900: “İstanbul’da Faaliyette Bulunan Yangın Sigorta Şirketlerinin Sendikası” kurulmuştur.

1916: “Türkiye'de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti”ne dönüştürülmüştür.

1923: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından hemen sonra, bu cemiyet kaldırılarak, yerine "Sigortacılar Kulübü" kurulmuştur.

1925:  “Sigortacılar Cemiyeti Daire-i Merkeziyesi” Sigortacılar Kulübü’nün yerini almıştır.

1959: Türkiye'de çalışmakta olan yerli ve yabancı tüm sigorta şirketlerinin zorunlu olarak üye oldukları bu kuruluş, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 Sayılı Kanunla “Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği” ismini almıştır.

1975: Ana Tüzüğü ile "Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği" adını almıştır.

1987: 7397 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve kanuna bazı maddeler ekleyen 3379 sayılı kanunla, Birliğe "Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" hüviyeti verilmiştir. Yapılan bir başka değişiklikle de, Birliğin organ seçimlerinin yargı gözetimi altında, yani hakim nezaretinde yapılması esası getirilmiştir.

2007: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 24. Maddesinde tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu hükmü yer almıştır.

2012: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan değişiklikle Birlik çatısı altına emeklilik şirketleri de dahil edilmiş ve Birliğin unvanı “Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği” olarak değiştirilmiştir. Bu değişimden sonra Birliğin logosu değiştirilmiş ve logo ile birlikte “Türkiye Sigorta Birliği” ibaresinin kullanılması kararlaştırılmıştır.

Paydaş Kuruluşlar