Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Tarife ve Talimatları-2020

1. Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’na istinaden yapılacak Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

2. Sigorta Bedeli

(1) Sigorta bedeli; ilçenin ortalama verimi, ürün birim fiyatı ve poliçede belirtilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ekili alanın çarpımından oluşur.

(2) Sap unsuru Tablo 1’de yer alan ürünler için isteğe bağlı olarak sigortalanmakta olup sap unsurunun sigorta bedeli, tablodaki oranlar uygulanarak belirlenir.

Ürün Sap Unsuru Sigorta Bedeli Oranları (Tablo.1)  

Ürün

Ana Ürünün Sigorta Bedeline Uygulanacak Oran

Sertifikalı Tohumluk Ürünün Sigorta Bedeline Uygulanacak Oran

Buğday

%30

%25

Arpa

%40

%35

Çavdar

%40

%30

Tritikale

%40

Yulaf

%40

 

(3) 2020 üretim sezonu için uygulanacak olan ürün birim fiyatları Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir.

3. Prim Tutarı

(1) Poliçe primi; ürünlerin ve isteğe bağlı sigortalanan sap unsurunun sigorta bedeline Ek-1’de yer alan ilçe tarife fiyatının uygulanmasıyla bulunur.

(2) Poliçenin asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

4. Tazminatın Hesabı

(1) Tazminat tutarı,  ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile ilçenin eşik verim değeri arasındaki farkın, poliçede belirtilen ekili alanın ve ürün birim fiyatının çarpılmasıyla bulunur. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap unsurunu teminat kapsamına alan üreticiler için sap tazminat tutarı, Tablo.1’deki oranlar uygulanarak belirlenir.

 (2) Tazminata hak kazanılması durumunda, ödenecek en düşük tazminat tutarı sap unsuru dâhil poliçe başına 30 TL’dir.

(3) Bu sigortayı yaptıran bir üreticinin aynı parseli için Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası yaptırmış olması durumunda her iki poliçe için ödenecek toplam tazminat tutarı, sigorta bedeli yüksek olan poliçe ile sınırlıdır.

5. Sigortaya İlk ve Son Kabul Tarihleri

(1) Sigortaya ilk ve son kabul tarihleri, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından ilan edilir. Tarım Sigortaları Havuzu bu tarihlerin değiştirilmesi konusunda yetkilidir.

6. Poliçe İptaline İlişkin İade Esasları

(1)  Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez. 7 günlük sürenin geçilmesi halinde, poliçe son kabul tarihine kadar isteğe bağlı iptallerde, gün üzerinden prim tahsil edilir.

(2)  Sigortaya son kabul tarihinden sonra yapılacak poliçe iptallerinde prim iadesi yapılmaz.

(3) Zorunlu nedenler ile yapılan poliçe iptallerinde prim iadesi gün esasına göre yapılır.

(4) Genel Şartların C.2 maddesinin ikinci fıkrası ile C.4 maddesinin ikinci fıkrasının c bendine istinaden kısa dönem üzerinden yapılacak prim iadesinde aşağıdaki Tablo 2’de yer alan oranlar uygulanır.

 

Kısa Dönem Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.2)

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91 ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6 ’dan fazla ise

100

 

7. İndirimler

(1) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

(2) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(3) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde,  poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

 

8. Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

EK:   Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf,  Tritikale, Nohut, Kırmızı Mercimek ve Yeşil Mercimek Ürünleri ile Bu Ürünlerin Sertifikalı Tohumluk Ürünleri İçin İlçelerin Tarife Fiyatları ve Ortalama Verim Değerleri -2020E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar