Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Tarife ve Talimatları-2020

1. Amaç ve Kapsam

(1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir. İş bu sigorta, aşağıdaki tarife ve talimatlar çerçevesinde geçerlidir.

2. Tazminatın Hesabı

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır.

(2) Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminatın hesabında, hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı, esas alınır.

(3) Hasar tarihindeki sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden, müşterek sigorta tutarı düşülerek, tazminat tutarı hesaplanır. Varsa tarife ve talimatlarda belirtilen durumlarda, sovtaj bedeli tazminat tutarından indirilir.

(4) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, varsa belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

3. Prim ve Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Birim Sigorta Bedeli

(1) Prim ve tazminata esas birim sigorta bedeli, satış büyüklüğüne ulaşmış ürünün, poliçede yazılı olan birim fiyatı ile poliçe ekinde belirtilen değerlendirme tablosundaki birim ağırlıklara karşılık gelen oranın çarpılması suretiyle bulunur.

(2) Kafes ve ağları için poliçede belirtilen sigorta bedellerine, kafes ve ağların alımı veya kurulmasından itibaren  her yıl için %15 oranında eskime payı uygulanacaktır. Eskime payı oranı kafes ve ağların sigorta bedelinin %30’unu geçmez. 12 yaşından daha yaşlı ağlar sigortalanmayacak olup,  kafesler için yaş sınırı bulunmamaktadır.

4. En Yüksek Stoklama Yoğunluğu

(1) Su ürünleri stoklama yoğunlukları, Tablo.1’de belirtilen değerleri aşamaz.

Su Ürünleri Stoklama Yoğunluğu Tablosu (Tablo.1)

Balık Türü

Maksimum Stok Yoğunluğu (kg/m3)

Alabalık (300 gr)

25

Çipura (300gr)

20

Levrek (300gr)

20

Levrek /Çipura  (Toprak Havuzlarda)

5

Orkinos

5

Granyöz, Sinarit, Kırmızı Bantlı Mercan, Sargoz, Sivriburun Karagöz, Minakop, Antenli Mercan, Mandagöz Mercan,  Litrini Mercan ve Trança  (100 gr’a kadar)

5

Sargoz (100 gr’ın üzerinde)

8

Granyöz, Sinarit, Kırmızı Bantlı Mercan, Sivriburun Karagöz, Minakop, Antenli Mercan, Mandagöz Mercan,  Litrini Mercan ve Trança  (100 gr’ın üzerinde)

15

Diğer Türler

Türün özelliğine göre belirlenir

 

5.  Prim Hesabı

(1) Depo - geçici - prim, yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama sigorta bedeli ile tarife fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.

(2) Kesin prim tutarı; yetiştirme süresi, gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline, sigorta tarife fiyatının uygulanması ile bulunur. Poliçe bitiminde, sigortacı veya sigortalı için lehte veya aleyhte oluşacak prim farkı tahsil veya iade edilir. Beyan edilen aylık stok değerleri nedeniyle, iade edilecek prim tutarının, depo - geçici - prim tutarının %10’unu aşması durumunda; aylık, stok bilgilerinin doğruluğu, sigortalı tarafından belgelenmediği takdirde, depo-geçici-prim tutarının %10’unu aşan kısmı iade edilmez. Aylık, ürün stok listeleri gönderilmemiş ve poliçe iptal edilmemiş ise, sigortacı prim hesabını yetiştirme planında beyan edilen ortalama sigorta bedeli üzerinden yapar.

(3) Kafes ve ağların primi, ayrı ayrı tespit edilen kafes ve ağların sigorta bedeli ile bu unsurlara ait tarife fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.

(4) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

 

6.  Tarife Fiyatları, Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları

(1) Tarife 1’e ilişkin risk kategorisi, tarife fiyatları ve muafiyet oranları Tablo.2’de belirtildiği şekilde uygulanır.

 

Tarife 1 - Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden Muafiyet Uygulanan Poliçeler (Tablo.2)

Türü

Risk Kategorisi

ve Tarife Fiyatı (%)

Muafiyet (%)
(Toplam Sigorta Bedeli Üzerinden)

Müşterek Sigorta (%)                 (Sigortalının Üzerindeki Pay)

1

2

3

4

Deniz, Göl Çiftlikleri
(Çipura, Levrek, Granyöz, Alabalık- PE Kafeste üretim)

2,5

3,5

4,5

Sigortalanmaz

5

0

Kara Çiftlikleri (Alabalık-Havuz, Levrek- Çipura Toprak Havuz)

3,5

4,5

5,5

Sigortalanmaz

5

0

Orkinos

3

3,5

4,5

Sigortalanmaz

15

0

Deniz Çiftlikleri (Sinarit, Sargoz, Kırmızı Bantlı Mercan, Sivriburun Karagöz, Minakop, Antenli Mercan, Mandagöz Mercan, Litrini Mercan, Trança, Mersin Balığı, Diğer )

2,5

3,5

4,5

Sigortalanmaz

5

0

Kafes ve Ağlar

0,3

0,4

0,5

Sigortalanmaz

5

0

 

 (2) Tarife 2’ye ilişkin risk kategorisi, tarife fiyatları ve muafiyet oranları Tablo.3’te belirtildiği şekilde uygulanır.

 

Tarife 2 – Kafes/ Havuz Bazında Muafiyet Uygulaması Yapılan Poliçeler (Tablo.3)

Türü

Risk Kategorisi ve

Tarife Fiyatı (%)

Muafiyet (%)
(Her bir Kafesin/ Havuzun Sigorta Bedeli Üzerinden)

1

2

3

4

Deniz, Göl Çiftlikleri
(Çipura, Levrek, Granyöz, Alabalık-PE Kafeste üretim)

3

4,5

5,5

Sigortalanmaz

15

Kara Çiftlikleri (Alabalık-Havuz, Levrek- Çipura Toprak Havuz)

4

5

6

Sigortalanmaz

15

Orkinos

3,5

4,0

5,0

Sigortalanmaz

25

Deniz Çiftlikleri (Sinarit, Sargoz, Kırmızı Bantlı Mercan, Sivriburun Karagöz, Minakop, Antenli Mercan, Mandagöz Mercan,  Litrini Mercan, Trança, Mersin Balığı, Diğer )

3,5

5,0

6,0

Sigortalanmaz

15

Kafes ve Ağlar

0,4

0,5

0,6

Sigortalanmaz

15

 

(3) İsteğe bağlı ek teminat olarak hırsızlık teminatının eklenmesi halinde Tablo.4’te yer alan tarife fiyatları ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

 

Hırsızlık Teminatı Tarife Fiyat Tablosu (Tablo.4)

Teminat

Tarife Fiyatı (%)

Müşterek Sigorta Oranı (%)

Deniz Su Ürünleri Sigortası

Kara Su Ürünleri Sigortası

Hırsızlık

1

0,6

30

 

(4) Bir poliçe yılı için tüm hırsızlık olayları en fazla iki olayla sınırlıdır.

 

7. Kısa Dönem Prim Tabloları

(1) Sigorta iptallerinde Tablo.5’te belirtilen tahsilat oranları uygulanır.

 

Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.5)

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91 ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’dan fazla ise

100

 

(2) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.

(3) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.

(4) Orkinos balıklarında normal poliçe süresi 210 gün, diğer balıklarda 365 gün olarak kabul edilmiştir. Sigorta konusu orkinos olan poliçelerde, poliçe bitiminden sonraki uzatmalarda ana poliçeye uygulanan prim üzerinden gün esasına göre ek prim hesaplanır.

(5) Kısa dönemli düzenlenen poliçelerde Tablo.6’da belirtilen tahsilat oranları uygulanır.

 

Kısa Dönem Sigorta Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.6)

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

17,7’ye kadar

30

17,8 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’den fazla ise

100

 

8.  Hasar Olayı Süreleri

(1) Riskler ve hastalıklara göre hasar olay süreleri Tablo.7’de yer aldığı şekliyle uygulanır.

 

Hasar Olay Süreleri (Tablo.7)

Teminat Kapsamındaki Riskler

Bir Hasar Olayının Süresi

Hastalıklar

45 gün

Diğer riskler

3 gün

 

(2) Muafiyetler, tanımlanan her bir hasar olayı süresi için ayrı ayrı uygulanır.

 

9.  İndirimler

(1) Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda poliçenin yenilenmesi halinde, tarife primleri üzerinden %10 nispetinde hasarsızlık indirimi uygulanır.

(2) Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan hasarsızlık indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

(3) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

(4) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(5) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde,  poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

 

10.  Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/ 01/ 2020 tarihinde yürürlüğe girer

E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar