Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları-2020

1. Amaç ve Kapsam

(1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsamı belirlenen,  Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili tarife ve talimatlar, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

2. Tazminatın Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.

(2) Tazminata esas birim sigorta bedeli, poliçede yazılı olan birim fiyatın, değerlendirme tablosunun hasar tarihindeki yaşa karşılık gelen oranıyla çarpılması suretiyle bulunur.

(3) Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminat hesabında, hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

(4) Hasar tarihindeki sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden, müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir.

(5) Hayvanların etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

(6) Ödenecek tazminat tutarı, varsa Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, değerlendirilen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

3. Muafiyet Uygulaması

(1) Hastalık ve diğer rizikolar nedeniyle, Tablo.1’de belirtilen süreler içinde meydana gelen zararların, kümes hayvanları kategorileri itibarıyla, karşılık gelen muafiyet oranlarına tekabül eden tutarı aşan kısım, tazminatın hesaplanmasında esas alınır.

(2) Hasar tarihindeki sigorta değeri üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten,  sonra kalan zarar miktarı üzerinden, sigorta ettirenin müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, ödenecek tazminat tutarından indirilir.

Muafiyet Oranları ve Hasar Olayı Süreleri (Tablo.1)

Kategori

(Yetiştirme Amacı)

Muafiyet Oranı

(%)

Hasar Olayı Süresi

Hastalık

Diğer (Kaza, doğal afet vb.)

Broiler

2,00

2 hafta

48 saat

5,00(*)

Yumurta Tavuğu Civcivi

2,00

2 hafta

48 saat

Yumurta Tavuğu

2,00

1 ay

48 saat

Damızlık ve Ana Damızlık Civciv

2,00

2 hafta

48 saat

Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk

2,00

1 ay

48 saat

Besi Hindisi (Dişi)

2,00

2 hafta

48 saat

Besi Hindisi (Erkek)

2,00

2 hafta

48 saat

Damızlık Hindi

2,00

2 hafta

48 saat

Devekuşu

2,00

3 hafta

72 saat

Kaz (Sadece Dar Kapsamlı)

2,00

-

48 saat

Ördek (Sadece Dar Kapsamlı)

2,00

-

48 saat

(*) Paraziter, mikrobiyel ve mikotik enfeksiyonlar nedeniyle meydana gelen hasarlarda broiler kategorisinde muafiyet oranı %5 olarak uygulanır.


4. Müşterek Sigorta Uygulaması

(1) Sigorta sözleşmesi kapsamında, meydana gelecek hasarların %20’si sigorta ettirenin sorumluluğundadır. Broiler kategorisine müşterek sigorta uygulanmaz.

5.  Prim Fiyatları

(1) Genel şartlarda belirtilen koşulları taşıyan kümes hayvanlarının sigortalanmasında,  geniş kapsamlı teminat için Tablo.2’de, dar kapsamlı teminat için Tablo.4’te belirtilen tarife fiyatları uygulanır.

(2) Asgari prim tutarı 30 TL’ den az olamaz.

(3) Geniş kapsamlı tarife bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için sunulur.

Yetiştirme Amacına Göre Tarife Fiyatı Tablosu (Tablo.2)

Kategori (Yetiştirme Amacı)

Tarife Fiyatı (%)

Broiler

0,85

Yumurta Tavuğu Civcivi

2,00

Yumurta Tavuğu

3,00

Damızlık ve Ana Damızlık Civciv

1,90

Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk

2,75

Hindi

3,00

Devekuşu

5,00

(4) Geniş kapsamlı tarifeye ek teminat olarak aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen Ek Hastalıklar teminatının eklenmesi halinde Tablo.3’te yer alan tarife fiyatları uygulanır.


Ek Hastalıklar Teminatı
Tarife Fiyatı Tablosu (Tablo.3)

Ek Teminat Prim Tablosu

Tarife Fiyatı  (%)

Muafiyet (%)

Müşterek Sigorta Oranı (%)

Pullorum ve Kanatlı Tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları

0,5

2

30

(5) Dar kapsamlı tarife, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları, kaz ve ördek için sunulur.

Dar Kapsamlı Tarife Fiyatı Tablosu (Tablo.4) 

Tarife Fiyatı  (%)

Muafiyet (%)

Müşterek Sigorta (%)

0,45

2

20

(6) Dar kapsamlı poliçelerde, sigorta süresi 1 yıl olup,  Tablo.4’te yer alan tarife fiyatı, muafiyet ve müşterek sigorta oranları tüm kategoriler için geçerlidir.

(7) Dar kapsamlı tarifede peşin ödeme indirimi dışında indirim uygulanmaz.


6. Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tahsilat Oranı Tablosu

(1) Sigorta iptalinde tahsilat oranı Tablo.5’te belirtildiği şekliyle uygulanır.


Sigorta İptalinde Uygulanacak Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.
5)

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91 ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’dan fazla

100

(2) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.

(3) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.


7. İndirimler

(1) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

(2) Sadece geniş kapsamlı tarifeler için aşağıdaki indirimler uygulanır.


a) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde, “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

b) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde,  poliçe primi üzerinden %5 nispetinde, “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(c) c) Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde aşağıdaki tabloda yer alan indirim oranları kullanılır. (Değişik;2020-7303 sayılı Hazine yazısı-13.05.2020)


Aynı Anda Sigortalanacak
 İşletme Sayısı (Adet)

 İndirim Oranı (%)

100-300

10

301-500

15

501-700

20

701 ve üzeri

25


8. Poliçe Yenilemelerinde Hasar Prim Oranına Göre Prim İndirim ve Yükleme Çarpanları

(1) Geniş kapsamlı tarifeye ait poliçe yenilemelerinde,  son 5 yıl içindeki, kümülatif hasar prim oranına göre, uygulama yılındaki tarife primi Tablo.6’da yer alan indirim ve yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır.


Poliçe Yenilemelerinde Kümülatif Hasar Prim Oranına Göre Tarife Primine Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları (Tablo.
6)

İşletmenin Son 5 Yılda Gerçekleşen Kümülatif Hasar Prim Oranı (%)

Yenilemelerde Tarife Fiyata Uygulanacak Çarpan

0

0,8

1-30

0,85

31-50

0,9

51-70

0,95

71-100

1

101 - 150

1,03

151 - 200

1,06

201 - 250

1,09

251 - 300

1,12

301 - 400

1,15

401 - 500

1,18

501 - 750

1,21

751 - 1000

1,24

1001 -1500

1,27

1501 - 2000

1,3

2001 - 2500

1,33

2501 - 3000

1,36

3001 - 3500

1,4

3501 - 4000

1,45

> 4000

1,5

(2) Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerlidir.

9.  Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/ 01/ 2020 tarihinde yürürlüğe girer.


E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar