Devlet Destekli Sera Sigortası Tarife ve Talimatları-2020

1. Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’na istinaden yapılacak Devlet Destekli Sera Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

2. Tazminatın Hesabı

(1) Genel şartların A.3. maddesinde belirtilen açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, tazminat hesabında sigorta ettirenin/sigortalının beyan ettiği ve poliçede belirtilmiş olan sigorta bedelleri esas alınır.

(2) Serada üretimi yapılan ürün ile ilgili tazminat hesabında; poliçede belirtilen ürünün birim fiyatı ve hasar tespitinde belirlenen ürün verimi esas alınır. Ancak; ürün verimi, hiçbir şekilde poliçede yazılı değerlerden yüksek olamaz. Fazla prim alınmış ise iade edilir.

(3) Hasar oranı, her bir unsurun, sigorta bedelinin bir oranı şeklinde belirlenir. Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

(4) Tazminatın hesabında, her bir hasar olayında, hasar miktarından poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısım esas alınır. Sözleşme süresi içinde, ürünlerde kısmi hasarların oluşması durumunda toplam tazminat tutarı, üretim dönemi sonunda bir defada ödenir. Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiçbir zaman tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.

(5) Teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle, serada bir hasar meydana gelmesi halinde, tazminat hesabında her bir unsurun hasar miktarının Tablo.2’de belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır. Her bir hasar olayında, hasarlı her bir unsurun, sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden Tablo.3’te belirtilen müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir. Varsa; sovtaj bedeli, tazminat tutarından indirilir.

(6) Tazminatın hesabında; dikkate alınacak ürün sigorta bedeli, tazminata esas hasarın vuku bulduğu üretim dönemine ilişkin toplam sigorta bedelidir.

(7) Her bir hasar olayından sonra, hasar miktarı kadar, tazminata konu sigorta bedeli eksilir. Sigorta ettirenin/sigortalının hasar ikame zeyli talebine istinaden, yapılacak risk inceleme sonucuna göre sigorta bedeli yükseltilebilir. Hasara rağmen, beyan edilmiş verimden daha fazla bir verim olduğu tespit edilirse, sigortalı ürün tazminata hak kazanmaz.

(8) Plastik örtü bedeli, örtü garanti süresine ve kullanım yılına göre aşağıdaki şekilde belirlenir.


Yenileme Poliçelerinde Uygulanacak Olan Plastik Örtü Amortisman Oranları

Garanti Süresi

Sigorta Bedeli

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4.Yıl

5.Yıl

6.Yıl

7.Yıl

1 Yıllık

%100

%25

%10 

0

0

0

0

2 Yıllık

%100

%50

%25

%10

0

0

0

3 Yıllık

%100

%75

%50 

%25

%10

0

0

4 Yıllık

%100

%80

%66 

%50

%25

%10

0

5 Yıllık

%100

%88

%75

%60

%50

%15

%10

(9) Sera konstrüksiyonunun kullanım yılına göre sigorta bedeline uygulanacak oranlar aşağıdaki şekilde belirlenir.

Sera Sigortasında Sera Konstrüksiyonunun Kullanım Yılına Göre Sigorta Bedeli  (Tablo.1)

Kullanım Yılı

Yıllar

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26 ve üzeri

Sigorta Bedeline Uygulanacak Oran (%)

100

90

80

70

60

50
3. Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması 

(1) Sera sigortasında, bir hasar durumunda, seranın hasarlı her bir unsuru için Tablo.2 ve Tablo.3’teki muafiyet ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

Sera Sigortasında Muafiyet Oranları (Tablo.2)

Sera Unsuru

Her Bir Unsurun Sigorta Bedeli Üzerinden Hasarlarda Uygulanacak Muafiyet Oranları (%)

Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını, Taşıt Çarpması, Kar ve Dolu Ağırlığı

Örtü

Cam

1

Sert Plastik

1

Yumuşak Plastik

5

Ürün

2

İskelet

2

Teknik Donanım

2Sera Sigortasında Müşterek Sigorta Oranları (Tablo.3)

Sera Unsuru

Hasarlarda Uygulanacak Müşterek Sigorta Oranları (%)

Dolu, Heyelan, Deprem, Taşıt Çarpması, Fırtına, Hortum, Sel ve Su Baskını,                                          Kar ve Dolu Ağırlığı

Yangın

Örtü

Cam

10

10

Sert Plastik

10

10

Yumuşak Plastik

20

10

Ürün

10

10

İskelet

10

10

Teknik Donanım

10

10


4. Erken Dönemde Gerçekleşen Hasarlarda Ekim/Dikim Masrafı

(1) Yeniden ekim/dikime imkân veren, erken bir gelişme devresinde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, aynı ürünün veya farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar vermesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut ürüne yapmış olduğu ekim/dikim ve bakım masrafları karşılığı olarak, ürünün hasar gören kısmının sigorta bedelinin %30’una kadar muafiyet ve müşterek sigorta uygulanmaksızın ödenir.

5. Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Hesabı

(1) Sera sigortasında, sigortanın iptal edilmesi durumunda yapılacak kısa dönem prim hesaplamalarında Tablo.4’teki oranlar uygulanır.

Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.4)

Poliçe Süresinin (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91 ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’dan fazla ise

100

(2) Her halükarda;


a) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.

b) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.


6. Prim Fiyatları

(1) Sera sigortasında uygulanacak prim fiyatları, EK 1, EK 2, EK 3 ve EK 4’te yer alan tablolara göre tespit edilir.

(2) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, 1’inci ve 2’nci risk kategorisine giren seralarda prim fiyatları,  Tablo.5’te görüldüğü şekilde indirimli olarak uygulanır.

(3) Fırtına, hortum, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı teminatları, risk inceleme sonucunda gerekli kriterleri taşıdığı belirlenen seralarda verilir.

(4) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz..


7. İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları

(1) Risk inceleme sonucunda teminat bazında belirlenen sera risk kategorisine göre Tablo.5’te belirtilen çarpanlar, her bir teminatın primine ayrı ayrı uygulanır.


Belirlenen Risk Kategorisine Göre Teminat Bazında Prim Fiyatına Uygulanacak Çarpanlar (Tablo.5)

Teminat Bazında Sera Risk Kategorisi

Prim Fiyatına Uygulanacak Çarpanlar
(Ürün ve Örtüde)

Hortum

Fırtına

Sel ve Su Baskını

Kar ve Dolu Ağırlığı

Heyelan

1

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

2

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

3

İndirim uygulanmaz.

İndirim uygulanmaz.

İndirim uygulanmaz.

İndirim uygulanmaz.

İndirim uygulanmaz.

4

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

5

Bu teminat verilemez.

Bu teminat verilemez.

Bu teminat verilemez.

Bu teminat verilemez.

Bu teminat verilemez.

(2) Poliçe yenilemelerinde uygulama yılındaki tarife primi, seranın sigortalı geçen son 5 yıl içindeki kümülatif hasar prim oranına göre, Tablo.6’da görülen indirim veya yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır. Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

Poliçe Yenilemelerinde Kümülatif Hasar Prim Oranına Göre Tarife Primine Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları  (Tablo.6 )

Yenilemelerde Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları

Kümülatif Hasar/Prim Oranı

2. Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5.Yıl

0

0,9

0,85

0,8

0,75

1-50

0,93

0,9

0,87

0,84

51 - 100

1

1

1

1

101-150

1,03

1,05

1,07

1,09

151 - 200

1,06

1,08

1,1

1,12

201 - 300

1,09

1,11

1,13

1,17

301 - 400

1,12

1,14

1,18

1,22

401 -500

1,15

1,19

1,23

1,27

501 - 750

1,2

1,24

1,28

1,32

751 -1000

1,25

1,29

1,33

1,37

1001 - 1500

1,3

1,34

1,38

1,42

1501 -2000

1,35

1,39

1,43

1,47

2001 - 3000

1,4

1,44

1,48

1,52

3001 -4000

1,45

1,49

1,53

1,97

4001 -5000

1,5

1,54

1,98

2,98

>5000

1,55

2,00

3,00

5,00

(3) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda %5 oranında prim indirimi uygulanır.

(4) Daha önceki poliçedeki bilgiler ile karşılaştırılması ve risk inceleme işlemi sonrası aynı kişi, kurum ve işletmeye ait olduğu tespit edilen ancak işletme numarasının değiştirildiği anlaşılan işletmelerde, geçmiş dönemlerden var olan sürprim veya indirim uygulaması yeni işletme numarası için de geçerlidir.

(5) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(6) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde,  poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

8. Diğer Hususlar

(1) Serada kullanılan cam panellerin boyutları farklı ise, ön bilgi formunun açıklama bölümünde ayrıca belirtilir.

(2) Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar, bir hasar halinde tazmin edilmezler.

(3) Poliçe düzenlendikten sonra yapılacak olan risk inceleme ve kontrollerinde veya hasar tespitleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde; Tarım Sigortaları Havuzu genel şartlar çerçevesinde, tek taraflı olarak sigorta şartlarını ağırlaştırma, poliçeyi iptal etme veya tazminat ödememe hakkına sahiptir.

9. Yüksek ve Alçak Tüneller

(1) Yüksek tünel içindeki ürünlerin ve yüksek tünel plastik örtüsünün, dolu riski için; Bitkisel Ürün Sigortası Dolu Teminatı Tarife Fiyat Tablosunda, ürünlerin hassasiyet sınıfına göre tespit edilen tarife fiyatı %40 indirimli; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını riskleri için açık alandaki tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır. Tazminat hesaplamalarında ise bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.

(2) Alçak tünel içindeki ürünler dolu riski için; Bitkisel Ürün Sigortası Dolu ve Dolu Kalite Kaybı Teminatı Tarife Fiyat Tablosunda, ürünlerin hassasiyet sınıfına göre tespit edilen tarife fiyatı %10 indirimli;  fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını riskleri için; açık alandaki tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır. Tazminat hesaplamalarında ise; bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.


10. Saksılı Süs Bitkileri

(1) Saksılı süs bitkileri üretiminin ve sigorta süresinin, en az 3 dönemi kapsaması koşuluyla, örtü altında bulunan ürünler için Sera Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen tarife fiyatları uygulanır. Örtü altında bulunan ürünün maksimum %50’si üretimin devamı olarak kabul edilerek seranın dışında tutulur. Seranın dışında tutulan ürüne, Bitkisel Ürün Sigortası Tarife ve Talimatlarında yer alan dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını riskleri tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır. Tazminat hesaplamalarında ise; bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.

11.Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.


Ekler:

EK 1- Dolu Teminatı Tarife Fiyat Tablosu

EK 2- Fırtına Teminatı Tarife Fiyat Tablosu

EK 3- Sel ve Su Baskını Teminatı Tarife Fiyat Tablosu

EK 4- Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Taşıt Çarpması, Kar ve Dolu Ağırlığı Teminatları Tarife Fiyat Tablosu


E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar