Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları-2020

1. Amaç ve Kapsam

(1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsamı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. 

(2) Bu sigorta ile ilgili tarife ve talimatlar, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

2. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.

(2) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan zarar miktarı üzerinden, müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir.

(3) Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde, bu kısımlara ait bedel ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

(4) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

(5) Uçurumdan yuvarlanma ve kurt parçalaması vb. nedenlerle meydana gelen hasarlar, poliçe dönemi içerisinde, iki olayla sınırlıdır.

2.1 Yavru Atma Teminatında Tazminatın Hesabı

(1) Teminat kapsamına giren yavru atma hasarı hallerinde; yavru bedeli, bir batında en fazla 2 (ikiz) yavru ile sınırlı olmak üzere, her bir atık hayvan için, muafiyetsiz olarak, gebe hayvanın sigorta bedelinin %10’u olarak hesaplanacaktır.

(2) Yavru atma teminatı hasarı kapsamında yapılacak tazminat ödemesi, bir hayvan için poliçe vadesi içerisinde bir defa ile sınırlıdır.

3. Sovtaj

(1) Hasarlı hayvanın derisinin yararlanılabilir olması halinde, sigortalı, deriyi yüzsün ya da yüzmesin Tarım Sigortaları Havuzunun sorumlu olduğu bedelin en az %2’ si, hasarlı hayvanın etinden yararlanılması halinde, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumlu olduğu bedelin en az %30’u, sovtaj olarak belirlenir. Ölüm hasarlarında deri bedeli için sovtaj uygulaması yapılmaz.

4. Prim Fiyatları

(1) Geniş kapsamlı tarife için Tablo.1, dar kapsamlı tarife için Tablo.3’ te yer alan tarife fiyatları ve müşterek sigorta oranları uygulanır. Geniş kapsamlı tarifede yavru atma teminatının primi hesaplanırken Tablo.2’deki tarife fiyatı uygulanır.

Geniş Kapsamlı Tarife Fiyatı Tablosu (Tablo.1)

Tarife Fiyatı  (%)

Ek Hastalıklar* Tarife Fiyatı (%)

Toplam Tarife Fiyatı (%) (**)

Müşterek Sigorta Oranı (%)

Ek Hastalıklar*, Uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması vb.

Diğer Durumlar

6,00

0,50

6,5

30

10

(*) Ek Hastalıklar; Mavi Dil, Koyun ve Keçi Vebası (PPR), Koyun, Keçi Çiçeği, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı (EHD), Rift Vadisi Humması hastalıklarını ifade eder.

(**) Geniş Kapsamlı Tarifede yer alan teminatlar için ayrı ayrı poliçe düzenlenemez.


Yavru Atma Teminatı Tarife Fiyatı Tablosu (Tablo.2)

Hayvan Sayısı

Tarife Fiyatı (%)

1 ve üzeri (Dişi)

0,4


Dar Kapsamlı Tarife Fiyatı Tablosu (tablo-3)

Tarife Fiyatı  (%)

Müşterek Sigorta

0,50

%10

(2) Dar kapsamlı tarifede, bir poliçe yılında en fazla üç kaza olayı teminat kapsamındadır. Üçten fazla kaza olayları için tazminat ödemesi yapılmaz.

(3) Dar kapsamlı tarifede; işletmedeki tüm hayvanların cinsiyet faktörü dikkate alınmadan sigorta edilmesi zorunlu olup, fiyatlandırmada peşin ödeme ve toplu poliçe indirimi dışındaki indirimler uygulanmaz.

(4) Geniş kapsamlı tarifeye ek teminat olarak şap hastalığı teminatının eklenmesi halinde Tablo.4’te yer alan tarife fiyatları ve müşterek sigorta oranları uygulanır.


Şap Hastalığı Teminatı Tarife Fiyatı Tablosu
(Tablo.4)

Teminat

Tarife Fiyatı  (%)

Müşterek Sigorta Oranı (%)

Şap Hastalığı(***)

1,0

20

(***)
Aşılı ari bölge olan; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında kalan ilçelerinde şap hastalığı teminatı verilmez.

(5) Hırsızlık teminatının geniş kapsamlı ve dar kapsamlı tarifelerde isteğe bağlı ek teminat olarak poliçeye eklenmesi durumunda Tablo.5’te yer alan tarife fiyatı ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

(6) Bir poliçe yılı için tüm hırsızlık olayları en fazla 2 olayla sınırlıdır.


Hırsızlık Teminatı
Tarife Fiyatı Tablosu (Tablo.5)

Teminat

Hırsızlık Risk Kategorisi ve

Tarife Fiyatı (%)

Müşterek Sigorta Oranı (%)

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.sınıf

Hırsızlık

    0,75

         1,5

2,25

Sigortalanamaz

30

(7) Asgari prim tutarı 30 TL’ den az olamaz.


5. Poliçeden Hayvan Çıkarma ve Poliçe İptalleri

(1) Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hasar prim oranı %100’ü geçen poliçelerin, herhangi bir nedenle iptal edilmesi ve/veya hayvan çıkarma işleminin yapılması halinde, prim iadesi yapılmaz. Hasar prim oranının  %100 ile %70 arasında kaldığı durumlarda; kısa dönem esasına göre iade edilecek primden, gerçekleşen hasar prim oranına isabet eden prim, mahsup edilerek, kalanı iade edilir. Hasar prim oranının %70’in altında olması durumda, hayvan çıkarma işlemlerinde gün esası; poliçe iptal işlemlerinde, Tablo.6’daki kısa dönem esası uygulanır.


Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.6)

            Poliçe Süresinin (%)

         Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

1,91 ine kadar

0

1,92 ile 4,10 arası

10

4,11 ile 8,22 arası

20

8,23 ile 16,6 arası

30

16,7 ile 25 arası

40

25,1 ile 33,3 arası

50

33,4 ile 41,6 arası

60

41,7 ile 50 arası

70

50,1 ile 58,3 arası

80

58,4 ile 66,6 arası

90

66,6’dan fazla ise

100

(2) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.

(3) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.


6. Poliçeye Hayvan Ekleme İşlemleri

(1) Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hayvan ekleme işlemlerinde, Tablo.7’de yer alan prim tahsilat oranları uygulanır.


Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.7)

Poliçenin Kalan Süresi (%)

Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%)

66,6 den fazla ise

100

58,4 ile 66,6 arası

90

50,1 ile 58,3 arası

80

41,7 ile 50 arası

70

33,4 ile 41,6 arası

60

25,1 ile 33,3 arası

50

16,7 ile 25 arası

40

8,23 ile 16,6 arası

30

4,11 ile 8,22 arası

20

4,10 a kadar

10


7. Poliçe Yenilemelerinde Hasar Prim Oranına Göre Prim İndirim ve Yükleme Çarpanları

(1) Poliçe yenilemelerinde, son 4 yıl içindeki, kümülatif hasar prim oranına göre, uygulama yılındaki tarife primi Tablo.8’de yer alan indirim ve yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır.


Poliçe Yenilemelerinde Kümülatif Hasar Prim Oranına Göre Prim İndirim ve Yükleme Çarpanları (Tablo.8)

Kümülatif Hasar Prim Oranı (%)

Son Dört Yıl İçindeki Kümülatif Hasar Prim Oranına Göre Yenilemelerde Primlere Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları

0

0,850

0,800

0,750

1 – 25

0,900

0,850

0,800

26 – 50

0,950

0,925

0,900

51 – 65

0,975

0,950

0,925

66 – 75

1

1

1

76 - 110

1,050

1,100

1,190

111 - 130

1,150

1,200

1,320

131 - 150

1,250

1,330

1,440

151 - 200

1,350

1,450

1,940

201 - 300

1,470

1,950

3,480

> 300

2,000

3,500

8,500

(2) Sigortalanabilir hayvan sayısının 5 (beş) ve daha az olduğu işletmelerde %10’dan fazla sürprim uygulanmaz.

(3) Yangın, zehirlenme, çatı çökmesi, yıldırım düşmesi vb. aynı olaya bağlı toplu hasar gerçekleşen işletmelerde 4 üncü poliçe yılında 3 üncü yıla ait sürprim uygulanır.

(4) Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

(5) Daha önceki poliçedeki bilgiler ile karşılaştırılması ve risk inceleme işleme sonrası aynı kişi, kurum ve işletmeye ait olduğu tespit edilen ancak işletme numarasının değiştirildiği anlaşılan işletmelerde, geçmiş dönemlerden var olan sürprim uygulaması yeni işletme numarası için de geçerlidir.


8. İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları

(1) Sadece geniş kapsamlı tarifede uygulanan indirimler aşağıda yer almaktadır.


a) Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında, mevcut tarife üzerinden, %10 indirim uygulanır.
b)      Arilik belgesi sahibi işletme poliçelerinde, yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı takdirde; 
  • Kümülatif hasar prim oranının, %50’nin altında kalması halinde, uygulanan indirim oranı aynen devam eder.
  • Kümülatif hasar prim oranının, %51 - %70 olması halinde, indirim oranı % 50 oranında azaltılır. 
  • Kümülatif hasar prim oranının, %70’ in üzerinde olması halinde, indirim hakkı düşer.  
c) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde, “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

ç) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde,  poliçe primi üzerinden %5 nispetinde, “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(2) Geniş kapsamlı ve dar kapsamlı tarifelerde aşağıdaki indirimler uygulanır.

a) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 indirim uygulanır.

b) Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde Tablo.9’da yer alan oranlarda indirim uygulanır.

Toplu Poliçelerde Uygulanacak İndirim Tablosu (Tablo.9)

Aynı Anda Sigortalanacak Hayvan Sayısı (Baş)

İndirim Oranı (%)

20.000 – 100.000

10

100.001-500.000

15

500.001- 1.000.000

20

1.000.001- 2.000.000

25

2.000.001 ve üzeri

50

(3) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında yürütülen ve desteklenen projelerle ilgili yapılacak hayvan hayat sigortaları poliçelerine, poliçe primleri üzerinden uygulanacak indirim oranı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir.


9. Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.


E-BÜLTEN KAYIT
 
 

  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar