Haber Arşivi
Sektör Duyuru Arşivi
ustok Ocak Kasko Değer Listesi
Aracın Model Yılı:
Aracın Markası:
Aracın Tipi:
  • ARAÇ KODU:
  • ARAÇ KASKO BEDELİ:
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Listenin hazırlanmasında ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

kapat

Tebliğ

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

Tebliğ No: 2014 / 1
 Tarih: 26.08.2014

Hayat Sigortalarında Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sigortalı, Lehtar ya da Varislerin Tespit Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

 

Vefat eden hayat sigortalılarının poliçesinden haberdar olunmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını önlemek üzere sigortalıların vefat edip etmediklerinin MERNİS üzerinden sorgulanarak aşağıdaki prosedürün izlenmesi kararlaştırılmıştır.

Sorgulama vefat teminatı içeren hayat sigortalıları ile sınırlı olup her yıl Şubat ve Ağustos aylarında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. İlk sorgulama 2014 yılının Eylül ayında yapılacak olup müteakip sorgulamalar belirtilen dönemlerde gerçekleştirilecektir.

Şubat ayında yapılacak olan sorgulamada bir önceki yılın ikinci altı aylık döneminde herhangi bir zamanda yürürlükte bulunan (meri veya tenzil) poliçeler; Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan sorgulamada ise içinde bulunulan yılın ilk altı aylık döneminde herhangi bir zamanda yürürlükte bulunan (meri veya tenzil) poliçeler dikkate alınacaktır. 2014 yılı Eylül ve 2015 yılı Şubat ayında yapılacak olan sorgulamada ise, bir önceki yılın tamamında, herhangi bir zamanda yürürlükte bulunan (meri veya tenzil) poliçelerin tamamı taranacaktır.

Kontrol edilecek dönemde bir gün de olsa teminat verilen tüm hayat sigortalılarının teminat döneminde vefat edip etmedikleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından MERNİS üzerinden araştırılacak ve sonrasında vefat ettiği tespit edilen sigortalılar bir liste halinde ilgili sigorta şirketine bildirilecektir.

Vefat ettiği halde sigorta veya emeklilik şirketine ihbar yapılmayan poliçeler ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi ve tazminatın ödenebilir olup olmadığının tespiti için muhtemel hak sahiplerine, sigorta şirketleri tarafından taahhütlü mektup veya imza karşılığı kargo vasıtasıyla bilgilendirme yapılacaktır. Üyelerimiz, bahse konu kişilere kayıtlı telefon vasıtasıyla ulaşma yolunu izleyebilseler de, ulaşamama durumunda yukarıda belirtildiği şekilde bildirim yapılır.

Lehtarın poliçede belirtildiği hallerde lehtara; belirtilmediği hallerde ise sigortalının birinci derece yakınlarına bildirim yapılacaktır. Bildirim yapılacak adresler SBGM tarafından ilgili şirketlere bildirilecektir.

Listede yer alan poliçelerden dain-i mürtehin şerhi bulunanlarla ilgili olarak öncelikle lehine şerh düşülen tarafla gerekli işlemler tamamlanır ve tazminatın arda kalan kısmı için yukarıdaki prosedür izlenir.

Yapılan bildirimi takiben, lehtar veya birinci derece yakınlarının ilgili sigorta şirketine dönüş yapması durumunda bahse konu tazminat için muallak tazminat karşılığı ayrılacaktır.

Sorgulamayı takip eden Haziran ve Aralık ayı sonunda, şirketlerce yapılan işlemlere ilişkin aşağıdaki tablo doldurularak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne gönderilir.

TSB’ye gönderilen tablolar konsolide edilerek şirket bazında Ocak ve Temmuz sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.


Vefat Eden Kişi Sıra No


TC Kimlik No

Teminat Tutarı (TL)

Ödenen Tazminat Tutarı (TL)

Muallak Tazminat Tutarı (TL)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam (TL)

 

 

 

 

Yürürlük

Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu tebliğ hükümlerini Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yürütür.


E-BÜLTEN KAYIT
 
 
  • Kasko Değer Listesi
  • Motorlu Taşıt Vergisi
  • Resmi İstatistikler
    Resmi İstatistikler
  • Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
  • Genel Şartlar